Faglig profil

Den faglige profil angiver de kompetencer, der er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Intern Medicin: Infektionsmedicin.
Formålene med den faglige profil er, at:
Profilen angiver områder, der vægtes i forhold til ansættelse i et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Infektionsmedicin. Ansøgere til en hoveduddannelsesstilling skal som minimum dokumentere, at de opfylder alle formelle krav til ansættelse i et hoveduddannelsesforløb indenfor specialet, jf. Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. Profilen beskriver derfor de vigtigste potentialer og kvalifikationer, der ligger ud over introduktionsuddannelsen. Det er ikke nogen fuldstændig liste og der kan være andre kvalifikationer og erfaringer, der vil kunne anvendes som dokumentation for opnåelse af kompetence. Det er det enkelte ansættelsesudvalg, der vurderer ansøgernes kvalifikationer og potentialer samt ansøgerens evne til refleksion over eget potentiale og beslutter vægtningen af disse.
Alle syv lægeroller betragtes som væsentlige indenfor Intern Medicin: Infektionsmedicin. Dog lægges der i den samlede vurdering af ansøger særligt vægt på forskningsaktivitet og lægefaglige kompetencer. Hertil kommer en særskilt vurdering af ansøgers målrettethed, vurderet via CV og den motiverede ansøgning.
Det vil være ansættelsesudvalgets afgørelse om en given kompetence anses for opfyldt.
Nedenfor er profilen vist opdelt efter kompetenceområde. Profilen er senest udmeldt den 29. maj 2018 af Danske Regioner efter indstilling fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin.

Medicinsk ekspert 

Specialerelevante ansættelser i prioriteret rækkefølge:
 • Infektionsmedicinsk specialafdeling
 • Andre intern medicinske specialer
 • Klinisk mikrobiologisk afdeling
 • Lægeligt arbejde i u-land
 • Øvrige relevante kliniske specialer

Kommunikator

Mundtlige kommunikationsevner
Kompetencer i undervisning og kommunikation. Ikke nødvendigvis opnået i faglig sammenhæng.
Prioriteret rækkefølge:
 • Faglig undervisningserfaring (læger>plejepersonale>prægraduat>øvrige)
 • Uddannelse i kommunikation
 • Anden undervisningserfaring
Skriftlige kommunikationsevner
Fremlægge eksempler på god skriftlig kommunikation der illustrerer at ansøgeren kan formidle budskaber skriftligt:
 • Peer-reviewede artikler
 • Instrukser/guidelines
 • Patientinformationer
 • Andre skriftlige opgaver

Akademiker/underviser

Kompetencer opnået via videnskabeligt arbejde i prioriteret rækkefølge:
 • Disputats
 • Ph.d.
 • Videnskabelige artikler
 • Kasuistikker
 • Abstracts
 • Foredrag
 • Posters
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie
 • Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbar)
Akademiske afhandlinger skal være antaget til forsvar inden ansættelsesudvalgets mødedato.
Ved bedømmelse af Ph.d. afhandling og publicerede artikler vil der blive lagt vægt på førsteforfatterskaber og impact factor af de tidsskrifter, hvori der er publiceret.

Samarbejder

Kompetencer opnået gennem deltagelse i:
 • Tillidsmandshverv
 • Tværfaglige fora (fx samarbejdsudvalg, lokaludvalg)
 • Fagpolitiske organer
 • Uddannelsesudvalg
 • Ansvarsområder i den daglige funktion (fx uddannelses-koordinator, NIP- eller IT-ansvarlig)
At man varetager en post man er valgt til er et plus. Varighed af funktionen medtages i den samlede vurdering.

Leder/administrator

Opnås for kompetencer opnået ved:
 • Formaliseret uddannelse infor ledelse/administration (f.eks. Mastergrad i ledelse)
 • Skemalægning
 • Bestyrelsesarbejde på formandsniveau
 • Klinisk vejlederfunktion
 • Tutor
Varighed af funktionen medtages i den samlede vurdering.

Sundhedsfremmer

Opnås ved sundhedsfremmende adfærd eller opgaver:
 • Ulandsarbejde
 • Arbejde i hjælpeorganisation, herunder Mændenes Hjem, Blå Kors etc.
 • Undervisning i sundhedsfremmende adfærd; rygestop, vægttab, sikker sex etc.
Varighed af funktionen medtages i den samlede vurdering.

Professionel

Generelt
 • Demonstration af målrettethed og engagement i egen læring og uddannelseforløb
 • Refleksiv overfor egen rolle
 • Holdninger til arbejde, sundhedsvæsen og omgivende samfund.
Interesse for det infektionsmedicinske speciale
 • Aktiv deltagelse i det videnskabelige selskabs arbejde.
  Dokumenteret ved mødedeltagelse og evt. deltagelse i selskabets udvalg og grupper.
 • Kursusdeltagelse
  Deltagelse i specialerelevante kurser af min 6 timers varighed. Dokumentation for deltagelse og indhold vedlægges.
Rollen som professionel uddybes i den skriftlige ansøgning og ved ansættelsessamtalen.


Ansættelsessamtalen

I tilfælde af mange ansøgere vil ansøgere til samtale blive udvalgt efter den faglige profil og den motiverede ansøgning. Det er således både samtalen og den skriftlige ansøgning, der danner det endelige grundlag for indstilling til ansættelse. Herudover har samtalen til formål at give en grundigere introduktion til specialet og dermed sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både ansøger og ansættelsesudvalg.
Samtalerne foregår som hovedregel i den videreuddannelsesregion, hvor hoveduddannelse er søgt, og formen vil fremgå at stillingsopslaget og vejledningen. Ved samtalen vurderes tillige ansøgernes evne til kommunikation med henblik på varetagelse af sikker patientbehandling.

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2023 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.12.1
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.121 s

Cookies og privatliv