Vedtægter for DSI

Sidst opdateret 24.05.2023

§1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI), herefter benævnt Selskabet.
I internationale relationer anvendes navnet Danish Society of Infectious Diseases (DSI).
§2. Selskabets formål er at fremme praktiske og teoretiske fremskridt på det infektionsmedicinske område. Selskabet varetager fagets og dets udøveres fælles faglige interesser over for offentlige myndigheder og over for tilsvarende udenlandske selskaber, og virker rådgivende vedrørende uddannelsen i infektionsmedicin og fagets udvikling i øvrigt.
§3. Selskabet er tilsluttet De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM).
§4. Som medlemmer kan optages speciallæger i infektionsmedicin, læger under uddannelse i eller med interesse for infektionsmedicin, medicinstuderende samt andre akademikere, som ved deres virksomhed fremmer foreningens formål. Anmodning om optagelse rettes til sekretæren.
Personer, hvis primære erhverv er i et medico-teknisk firma kan efter individuel vurdering i bestyrelsen optages som medlemmer i Selskabet, såkaldt erhvervsmedlemmer. Erhvervsmedlemmer deltager på lige fod med andre medlemmer i selskabets videnskabelige arrangementer, men har ikke adgang til Selskabets øvrige aktiviteter herunder generalforsamlinger. Erhvervsmedlemmer kan ikke bestride tillidsposter i Selskabet. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen om et medlem skal optages som ordinært eller erhvervsmedlem.
Udmeldelse sker automatisk ved kontingentrestance i mere end et kalenderår eller ved medlemmets skriftlige henvendelse til sekretæren.
§5. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens begrundede forslag optages i selskabet, når der på en generalforsamling er 2/3 af de afgivne stemmer for optagelsen.
§6. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fem andre medlemmer samt en suppleant som træder til ved forfald hos et medlem af bestyrelsen.
Formanden leder bestyrelsens arbejde og sikrer, at et flertal i bestyrelsen står bag trufne beslutninger. Formanden skal være speciallæge i infektionsmedicin. Bestyrelsen afgør, hvem af dens medlemmer, der i formandens forfald skal varetage dennes funktion.
§7. Valg til formand og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling. Valgbar til bestyrelsen er læger, som ikke er i kontingentrestance og hvis hovedbeskæftigelse ikke er i et medico-teknisk firma.
Valget foretages blandt de opstillede kandidater, der skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen senest ved generalforsamlingens begyndelse.
Ved opstilling af flere kandidater til en post afgøres valget ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt det begæres af mindst ét medlem.
Formanden vælges først blandt de foreslåede kandidater.
Valg til såvel formand, menigt medlem og suppleant sker for to år og genvalg for yderligere 2 år kan finde sted. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode (karens). Funktionsperioden for medlemmer af bestyrelsen inklusive suppleanten kan ikke overstige 4 år, dog kan et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år uden karens vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg én gang.
Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes passende med hensyn til geografisk repræsentation og, at der i bestyrelsen vælges mindst én yngre læge under uddannelse til speciallæge. Funktionstiden som yngre læge i bestyrelsen er begrænset til 2 år.
På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, der skal finde sted senest én måned efter valget. Bestyrelsen vælger en næstformand, sekretær og en kasserer samt medlemmer til Selskabets Uddannelsesudvalg (stående udvalg). Bestyrelsen er altid repræsenteret i Uddannelsesudvalget med minimum én yngre læge såfremt en sådan findes i bestyrelsen.
Ved et medlems udtræden af bestyrelsen i en funktionsperiode indtræder suppleanten. Ved udtræden af mere end et medlem kan en vakance i bestyrelsen bestå indtil førstkommende generalforsamling. Ved formandens udtræden i en funktionsperiode konstituerer bestyrelsen sig på ny.
§8. Bestyrelsen kan efter eget skøn nedsætte udvalg til behandling af sager af særlig interesse for medlemmerne. Sammensætningen og mandatet for sådanne udvalg sker efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer. Udvalgene refererer til bestyrelsen, der tegner Selskabets holdning.
Bestyrelsen kan herunder nedsætte et udvalg, der kan uddele rejselegater til studierejser, herunder kongres deltagelse, i udlandet. Rejselegaterne kan være sponsorerede. I de tilfælde hvor rejselegaterne er sponsorerede, kan Selskabet tage sig betalt for at administrere ordningen, såfremt det bliver nødvendigt at antage bistand/personale til denne opgave.
§9. Ændringer i lovene kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger efter at forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af selskabets medlemmer er tilstede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er tilstede, skal spørgsmålet henvises til en følgende generalforsamling, subsidiært sendes til skriftlig urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer ved simpel stemmeflerhed.
§10. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår. Den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved udsendelse til medlemmerne af skriftlig meddelelse der skal indeholde dagsorden og formandens beretning.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:
§11. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle spørgsmål/forslag afgøres ved stemmeflerhed, undtagen de i §§erne 5, 9 og 13 nævnte forhold. Afstemning gennemføres skriftligt, såfremt generalforsamlingens dirigent eller mindst 2 tilstedeværende medlemmer ønsker dette. I tilfælde af stemmelighed er et spørgsmål/forslag afvist/forkastet.
§12. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden 14 dages forløb, når seks medlemmer skriftligt forlanger det og samtidigt opgiver forhandlingsemnet. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden.
§13. Beslutning om foreningens ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have været angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af foreningens medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt alle foreningens medlemmer. Til dets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse. I tilfælde af foreningens ophævelse skal selskabets formue tilfalde formål svarende til de i lovenes §2 angivne.
§14. Foreningen tegnes af formand og kassereren i forening.
 
Vedtægterne er senest ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 15. december 2022.
 
Vedrørende valgbarhed til bestyrelsen, se eventuelt også Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI) kodeks for samarbejde med firmaer, der producerer og sælger produkter til læger og hospitaler for præcisering af selskabets regelsæt

DSI på

Følg os på linkedin.com/company/dansk-selskab-for-infektionsmedicin

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2024 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.12.4
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.114 s

Cookies og privatliv