Karrierevejledning ved ansøgning om hoveduddannelse i Infektionsmedicin

Sidst opdateret 21.07.2023

syringe

Hvis du går og drømmer om en karriere indenfor infektionsmedicin, så kan nedenstående information om videreuddannelsen forhåbentligt være en hjælp på vejen.
Hvis du allerede er igang med speciallægeuddannelsen kan du finde relevante oplysninger via siden infektionsmediciner.
 

Formalia

De 5 regioner har fastlagt regelsættet for ansættelsesproceduren i Notat om ansættelsesproceduren for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.
Opslag af hoveduddannelsesforløb varetages af de regionale videreuddannelsessekretariater, men kan ses på www.laegejob.dk, hvor der kan oprettes en JobMatch-profil, så man automatisk får besked om nye opslag.
Ansøgning skal for alle videreuddannelsesregioner ske elektronisk på www.videreuddannelsen.dk. Generelle oplysninger om speciallægeuddannelsen kan findes hos Sundhedsstyrelsen på www.sundhedsstyrelsen.dk.
Da ansættelsesproceduren er regionalt placeret kan oplysninger om denne søges hos den videreuddannelsesregion man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i, dvs hos de enkelte videreuddannelsessekretariater for hhv. uddannelsesregion øst, syd og nord (links nederst på siden).
Informationerne er organiseret forskelligt på hjemmesiderne, men alle tre har en side omhandlende ansættelsesproceduren til hoveduddannelsesstillinger. Se fx Sekretariatet for lægelige videreuddannelse øst på www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/ansaettelsesprocedure.html. På de enkelte videreuddannelsessekretarieters hjemmesider kan man endvidere finde en detaljeret specialespecifik vejledning til ansøgningen.
Den faglige profil, som er essentiel i bedømmelsen af ansøgere, kan findes på hjemmesiderne for de tre videreuddannelsessekretariater og her på selskabets hjemmeside.
Rent formelt skal ansøgningen udformes i henhold til den præcise vejledning der foreligger sammen med de enkelte stillingsopslag hos de respektive videreuddannelsessekretariater. Nedenstående er ment som nogle mere generelle aspekter ved ansøgningen, ansættelsesudvalget og ansættelsessamtalen.
 

Ansøgning

Ved ansøgning til en hoveduddannelsesstilling udfyldes i hht. ovenstående, et elektronisk ansøgningsskema inklusive et CV og en personlig motiveret ansøgning. De tre ansættelsesudvalg beslutter om CV'et skal være struktureret, dette vil fremgå af den aktuelle vejledning der foreligger sammen med opslaget.
Såfremt man ønsker et struktureret CV forventes det at man udarbejder et CV bygget op omkring de syv lægeroller. Den personlig motiverede ansøgning bør samle og understrege de vigtigste pointer fra CV'et, ikke mindst med hensyn til motivation og interesse for specialet.
Som for alle andre specialer er det vigtigt at man formår, både ved sit valg af tidligere ansættelser, forskning, kurser, samarbejdshverv og undervisningsposter, samt ved udformningen af selve ansøgningen, at demonstrere både en dedikation, målrettethed og interesse for faget, men også gerne en bredde i det faglige virke.
 

Ansættelsesudvalget

Såfremt man opfylder de formelle krav vil man efterfølgende blive indkaldt til en ansættelsessamtale hos ansættelsesudvalget. Hvis der er mange ansøgere i forhold til det opslåede antal hoveduddannelsesforløb vil en udvælgelse af ansøgere til samtale være nødvendig. Der er et ansættelsesudvalg for hver af de tre videreuddannelsesregioner, nedsat af regionerne. Ansættelsesudvalget består af ledelsesrepræsentanter fra hver af de uddannelsesgivende afdelinger og medlemmer fra specialeselskabet, hvoraf mindst én speciallæge og én yngre læge er repræsenteret. Endvidere et medlem udpeget af Yngre Læger. Herudover kan ansættelsesudvalget vælge at supplere med yderligere medlemmer. Ansættelsesudvalgene betjener én videreuddannelsesregion hver, og flere detaljer om sammensætningen af udvalget fremgår af vejledningen til de enkelte stillingsopslag.
 

Ansættelsessamtalen

Samtalen er en såkaldt traditionel ansættelsessamtale, hvor ansøgeren møder til samtale med hele ansættelsesudvalget. Samtalen er struktureret ud fra den motiverede ansøgning og specialets faglige profil. Ansøger uddyber sin ansøgning og stilles supplerende spørgsmål fra udvalget. Fordelene ved denne samtaletype er en mulighed for at gå i dybden med enkelte spørgsmål , for at stille yderligere spørgsmål i tilfælde af uklarhed og misforståelser samt muligheden for et mere nuanceret billede af både ansøger og uddannelsessted og for afstemning af gensidige krav og behov. Ulemperne er at det kan være en gevinst for de velformulerede og sikre ansøgere, men vanskeligere for mere nervøse ansøgere uanset kvalifikationer, samt at interviewene ikke konsekvent afdækker samme oplysninger, og forskellige interviewere vil tillægge den samme information forskellig vægt.
 

Prioritering

Ansættelsesudvalget prioriterer herefter mellem ansøgerne efter ansættelsessamtalerne på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil. Ansættelsesudvalget laver derfor afslutningsvis en sammenfatning af hvert enkelt ansøger baseret på de syv lægeroller, for at sikre en systematisk indstilling. Der vil forekomme mindre variationer i hvordan ansættelsessamtalen og den efterfølgende prioritering foregår fra region til region, og fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde, helt afhængigt af ansøgerfeltets størrelse og de individuelle kompetencer. Traditionelt vægtes akademikerrollen højt, og en tildelt PhD grad vil fx i mange tilfælde betyde at en ansøger vægtes højt i forhold til en ansøger der ikke har erhvervet denne grad. Dog vil kompetencer i alle øvrige roller hurtigt få en stor betydning, specielt hvor flere ansøgere er ligeværdigt kvalificerede i akademikerrollen. Vigtigheden af at prioritere alle lægeroller, både ved karriereplanlægning, ved ansøgningen og ved ansættelsessamtalen, må derfor understreges.

Nyhedsbrev

Skriv din email adresse og modtag nyheder om hjemmesiden.


© 2023 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

CVR: 33634307

infmed.dk
Version: 2.12.0
PHP version: 8.0.30
Design: Christian Philip Fischer
Side indlæst på 0.122 s

Cookies og privatliv